نژاد اسب آپالوسا چیست؟

نژاد اسب آپالوسا چیست؟

اسب ها هم مانند انسان ها نژاد های بسیاری دارند اما برای اینکه بخواهید از تمام نژاد های این حیوان نجیب سر در بیاورید باید

سم اسب را بشناسید

سم اسب را بشناسید

سم اسبان شامل سه قسمت مهم است 1- دیواره 2- کف 3 – قورباغه که جنس انها تماما از شاخی بوده وبی حس هستند به